Usługi archiwalne

ARCHIWUM

Oferujemy szeroki wachlarz usług takich jak:

przygotowanie kompletu normatywów kancelaryjno – archiwalnych (w skład przygotowanego kompletu wchodzi: Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt oraz Zarządzenie wprowadzające normatywy w życie. Na życzenie zamawiającego usługa może obejmować przejęcie procesu zatwierdzenia normatywów we właściwym miejscowo archiwum państwowym, jak i nie obejmować tego aspektu. Oferujemy również możliwość przygotowania pojedynczych normatywów, np. Instrukcji Kancelaryjnej albo Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt);

audyt archiwum zakładowego/składnicy akt (audyt obejmuje sprawdzenie zgodności Państwa archiwum zakładowego/składnicy akt z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m. in. z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach wraz z przepisami wykonawczymi. Po zakończonym audycie Zamawiający otrzyma raport określający stan zgodności wraz z zaleceniami);

uporządkowanie archiwum zakładowego/składnicy akt (usługa archiwizacji obejmuje kompleksowe uporządkowanie archiwum zakładowego/składnicy akt poprzez przeprowadzenie procesu brakowania przeterminowanej dokumentacji, przełożenia dokumentacji do opakowań zgodnych z przepisami, wewnętrznego uporządkowania jednostek aktowych, sporządzenia spisów zdawczo-odbiorczych oraz przygotowania kompletu ewidencji archiwum zakładowego/składnicy akt. Na życzenie klienta oferujemy możliwość dostarczenia materiałów niezbędnych do archiwizacji (pudła, teczki etc.) jak również możemy pracować na materiałach przygotowanych przez Zamawiającego);

doradztwo w zakresie zorganizowania archiwum zakładowego/składnicy akt (doradztwo obejmuje wizytę w podmiocie wraz z obejrzeniem i wyznaczeniem pomieszczenia spełniającego wymogi archiwum zakładowego/składnicy akt, przygotowanie planu (mapy) archiwum/składnicy, doradztwo w zakresie zakupu pudeł, teczek, tworzenia ewidencji archiwum/składnicy oraz sposobu ułożenia dokumentacji na regałach);

przeprowadzenie Kursu Kancelaryjno-Archiwalnego I stopnia (kurs obejmuje 32 godziny szkoleniowe w trakcie których Uczestnik zapozna się z przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją, zdobędzie wiedzę na temat prawidłowego obiegu dokumentów w podmiocie na bazie instrukcji kancelaryjnej oraz zapozna się z archiwizacją dokumentacji od momentu przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum, poprzez jej prawidłowe uporządkowanie, archiwizację, aż po procedurę brakowania lub przekazania akt do archiwum państwowego. Uczestnik kursu uzyska również wiedzę w zakresie zadań archiwisty zakładowego/pracownika składnicy akt);

przeprowadzenie Kursu Kancelaryjno-Archiwalnego II stopnia (kurs doskonalący umiejętności archiwisty, obejmuje 35 godzin szkoleniowych głównie w formie warsztatów w trakcie których Uczestnik pogłębi swoją wiedzę w zakresie postępowania z dokumentacją od momentu jej wytworzenia/wpływu do podmiotu, aż do momentu wybrakowania/przekazania do archiwum państwowego. Kurs II stopnia kładzie nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności poprzez ćwiczenia i zadania.

przeprowadzenie tzw. warsztatów archiwalnych (6-cio godzinne warsztaty pogłębiające wiedzę archiwistów w zakresie postępowania z dokumentacją oraz doskonalące ich umiejętności);

UWAGA: Na życzenie Zamawiającego Kursy I i II stopnia oraz warsztaty archiwalne mogą odbyć się w formie zamkniętej w siedzibie Zamawiającego, w oparciu o jego normatywy kancelaryjno-archiwalne oraz materiały.