Usługi audytowe

AUDYT

Oferujemy szeroki wachlarz usług takich jak:

audyt zgodności z RODO (w trakcie wszechstronnego audytu zostaną sprawdzone wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych a Zamawiający otrzyma raport informujący o stanie zabezpieczeń wraz z zaleceniami);

audyt archiwum zakładowego/składnicy akt (audyt obejmuje sprawdzenie zgodności Państwa archiwum zakładowego/składnicy akt z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m. in. z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach wraz z przepisami wykonawczymi. Po zakończonym audycie, Zamawiający otrzyma raport określający stan zgodności wraz z zaleceniami);

audyt strony Biuletynu Informacji Publicznej (audyt obejmuje sprawdzenie zgodności strony podmiotowej BIP Zamawiającego z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Po zakończonym audycie, Zamawiający otrzyma raport określający stan zgodności wraz z zaleceniami);

audyt dostępności strony Biuletynu Informacji Publicznej (audyt obejmuje sprawdzenie dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami strony podmiotowej BIP Zamawiającego. Audyt oparty jest na wymaganiach załącznika do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a także na podstawie standardu WCAG 2.1. Po zakończonym audycie, Zamawiający otrzyma raport określający stan zgodności z przepisami, dostępność cyfrową strony podmiotowej BIP  wraz z zaleceniami oraz stwierdzonymi ograniczeniami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami);