Usługi szkoleniowe

SZKOLENIA

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń:

Szkolenia z zakresu archiwistyki:

NOWOŚĆ !!!!
– Cyberbezpieczeństwo – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci w jednostkach administracji publicznej
(kurs obejmuje 5 godzin szkoleniowych w trakcie których doskonalone będą umiejętności pracowników w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków korzystania z zasobów sieci). Uczestnik nauczy się jak skutecznie chronić dane osobowe zgodnie z RODO, pozna niezbędną dokumentację i aplikacje konieczne w procesie zgodnego z prawem przetwarzania danych, spełnisz wymagania obowiązujących aktów prawnych i norm oraz
podniesiesz świadomość w zakresie ochrony informacji.

Kurs Kancelaryjno – Archiwalny I stopnia (kurs obejmuje 32 godziny szkoleniowe w trakcie których Uczestnik zapozna się z przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją, zdobędzie wiedzę na temat prawidłowego obiegu dokumentów w podmiocie na bazie instrukcji kancelaryjnej oraz zapozna się z archiwizacją dokumentacji od momentu przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum, poprzez jej prawidłowe uporządkowanie, archiwizację, aż po procedurę brakowania lub przekazania akt do archiwum państwowego. Uczestnik kursu uzyska również wiedzę w zakresie zadań archiwisty zakładowego / pracownika składnicy akt);

Kurs Kancelaryjno – Archiwalny II stopnia (kurs doskonalący umiejętności archiwisty, obejmuje 35 godzin szkoleniowych głównie w formie warsztatów w trakcie których Uczestnik pogłębi swoją wiedzę w zakresie postępowania z dokumentacją od momentu jej wytworzenia / wpływu do podmiotu, aż do momentu wybrakowania/ przekazania do archiwum państwowego. Kurs II stopnia kładzie nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności poprzez ćwiczenia i zadania.

Warsztaty archiwalne (6-cio godzinne warsztaty pogłębiające wiedzę archiwistów w zakresie postępowania z dokumentacją oraz doskonalące ich umiejętności);

UWAGA: Na życzenie Zamawiającego Kursy I i II stopnia oraz warsztaty archiwalne mogą odbyć się w formie zamkniętej w siedzibie Zamawiającego, w oparciu o jego normatywy kancelaryjno-archiwalne oraz materiały.

Szkolenia z zakresu Biuletynu Informacji Publicznej:

szkolenie Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. (celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,  właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami);

szkolenie Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej, zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów, zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;

 

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

szkolenie Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych (celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa, dobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują, zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO oraz zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę);

szkolenie RODO w archiwach (celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów);

szkolenie Ochrona Danych Osobowych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (celem szkolenia jest wprowadzenie do przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO) oraz zapoznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach);

szkolenie RODO w Kadrach (celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w jaki sposób prowadzić dokumentację kadrową, tak aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie zapoznaje również uczestników z zagadnieniem zbierania danych w procesach rekrutacyjnych oraz zasadami dotyczącymi archiwizacji akt osobowych);

szkolenie Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE (celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami dot. prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy UE w kontekście RODO oraz zdobycie wiedzy na temat praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach);


Formularz zgłoszeniowy